Eduardo Artagaveytia Piñeyro

Sepelio ya efectuado
Cementerio: Central
Rogelio Martinelli